Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

Palveluseteli asiakkaalle

 

Sallan kunnan palveluseteli

Sallan kunnassa on otettu 1.4.2016 käyttöön palveluseteli, jolla asiakas, jolle palveluseteli on myönnetty, voi ostaa itselleen kotona asumista tukevia kotipalvelujen tukipalveluja niiltä palveluntuottajilta, jotka kunta on hyväksynyt palveluseteliyrittäjiksi.

Kotipalvelujen tukipalveluita ovat mm. siivous-, vaatehuolto- ja kiinteistönhoitotyöpalvelut.  Palvelusetelillä ei voi ostaa suursiivousta. 

Kokeilu on vuoden 2016 loppuun ja määrärahasidonnainen; mikäli kunnan talousarvioon toimintaa varten varattu määräraha loppuu kesken vuoden, kunnanhallitus päättää palvelun mahdollisesta keskeyttämisestä.

 

Kenelle

Palvelusetelin kohderyhmänä ovat Sallan kunnassa itsenäisesti asuvat ja kunnassa kirjoilla olevat ikäihmiset, pitkäaikaissairaat ja vammaiset, jotka tarvitsevat tukea pystyäkseen asumaan kotona mahdollisimman pitkään.

Palveluseteli voidaan myöntää myös talouteen, jossa tarvitaan tilapäistä kotiapua esimerkiksi äkillisen sairastumisen, perheenjäsenen kuoleman tai muun äkillisen muutoksen kohdatessa perhettä. Seteli on samassa taloudessa asuville palvelua tarvitseville yhteinen.

Kun palveluseteliä haetaan talouteen, jossa on omaishoitaja, henkilökohtainen avustaja tai jossa asuu sotaveteraani tai sotainvalidi, selvitetään kotona asumisen tukipalvelujen järjestäminen erikseen.

Palvelusetelin myöntäminen perustuu palvelutarvearvioon, joka tehdään asiakkaan omaan näkemyksen sekä kotihoidon ohjaajan, vanhustyönjohtajan, terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan arvion perusteella. Mikäli asiakkaan toimintakyky on tuntematon tai epäselvä, asiakkaan hakemus käsitellään SAS-ryhmässä (sosiaali- ja terveydenhuollon moniammattillinen yhteistyöryhmä).

 

Tulojen vaikutus palvelusetelipäätökseen

Palveluseteli on tulosidonnainen: yksinasuvalla bruttotuloraja 1400 €/kk ja kahden tai useamman hengen taloudessa 2400 €/kk.  Tulot tulee selvittää hakemuksessa ja hakemuksen liitteenä tulee toimittaa pyydetyt liitteet.

 

Palvelusetelin arvo ja voimassaoloaika

Palvelusetelin arvo on 20 €/kpl ja sitä voidaan myöntää enintään 2 kpl/kk/talous. Seteli on voimassa aina sen kalenterikuukauden, jolle se on myönnetty, voimassaoloaika on merkitty seteliin. Palveluseteleillä voi ostaa palvelusetelipalvelua enintään 2h/kk.

 

Käyttö

Kun asiakkaalle on myönnetty palveluseteli, tulee asiakkaan ennen palvelun tilaamista tehdä palvelun hankkimisesta sopimus palveluntuottajan kanssa. Kun sopimus on tehty, voi asiakas käyttää palvelun ostoon palveluseteliä. Palveluseteli luovutetaan yrittäjälle asiakkaan allekirjoituksella ja nimen selvennyksellä varustettuna palvelun jälkeen ja yrittäjä laskuttaa seteleistä kuntaa sopimuksen mukaisesti.
Palveluseteleitä voi käyttää enintään kaksi kappaletta kuukaudessa ja yhtä työtuntia kohden voi käyttää vain yhden setelin. Palvelusetelillä ostettua palvelua ei voi laittaa kotitalousvähennykseen.
Palvelusetelillä voi ostaa kotona asumisen tukipalvelua vain niiltä yrityksiltä, jotka kunta on hyväksynyt palveluseteliyrittäjäjiksi.

        

Palvelun hinta

Asiakas maksaa palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen palveluntuottajalle. Asiakkaan omavastuu vaihtelee palveluntuottajan perimän hinnan mukaan. Mikäli asiakas ostaa yritykseltä palvelua enemmän, kuin mitä palvelusetelin arvo on, maksaa asiakas itse setelin arvon ja palveluhinnan välisen erotuksen.  Asiakkaan omavastuu vaihtelee palveluntuottajan perimän hinnan mukaan.

Mikäli tuotetun palvelun hinta on alempi, kuin myönnetyn palvelusetelin arvo, veloittaa palveluntuottaja Sallan kunnan sosiaali- ja terveystoimelta vain tuotetun palvelun hinnan, tällöin asiakkaalle ei tule palvelusta kustannuksia.

 

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä haetaan hakemuksella. Hakemus tulee palauttaa täytettynä hakemuksessa olevaan osoitteeseen. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa tarvittavat selvitykset hakijan ja hänen perheenjäsenten tuloista. 

Kun hakemus on käsitelty, asiakkaalle annetaan päätös ja jos päätös on myönteinen asiakkaan kanssa sovitaan palvelusetelien noutamises-ta/toimittamisesta.

 

Lisätietoja palvelusetelistä: Sallan kotihoito, kodinhoidon palveluvastaava puh. 0400 127 268

 

Kotona asumisen tukipalvelut ilman palveluseteliä

Asiakas voi ostaa kotona asumisen tukipalveluita yrityksiltä myös ilman palveluseteliä. Tällöin asiakkaalla voi olla mahdollisuus hakea kotitalousvähennystä verotuksessa, joten kuitit kaikista ostetuista palveluista kannattaa säilyttää huolella.


 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy