Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Lastensuojelu

 

Vs. johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Hanne-Mari Seppälä puh. 040 519 8911

puhelinaika: 9-10

 

Sosiaalityöntekijä Anne Säynäjäkangas

puh. 040 820 5067

puhelinaika: 9-10

Tavattavissa ma, ti, ke

 

 

Sosiaalitoimen lastensuojelutyön tavoitteena on lasten kasvatusolojen turvaaminen ja kasvattajien tukeminen lasten kasvatustehtävässä. Tuella pyritään ensisijaisesti siihen, että lapset ja nuoret voivat kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Silloin kun tämä ei ole mahdollista, lapselle taataan mahdollisimman hyvä hoito kodin ulkopuolella. Samalla autetaan lapsen vanhempia, jotta lapsi voisi mahdollisimman pian palata omaan kotiinsa.

 

Lastensuojelulain 25 §:n mukaan jos sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa taikka luottamustoimessa oleva henkilö on virkaa tai tointa hoitaessaan saanut tietää ilmeisestä perhe- tai yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä sosiaalilautakunnalle.

 

Myös muu kuin edellä tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen.

 

Lastensuojeluasioita hoitavat sosiaalityöntekijät. Lisäksi kunnassa toimii perhetyöntekijä, joka käy lastensuojeluperheissä tarpeen mukaan. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

 

Lastensuojelun muotoja ovat avohuolto, joka on aina ensisijainen, sekä perhehoito ja laitoshoito.

 

Ensisijaisesti lasta ja nuorta autetaan omassa kodissaan, joskus kyseeseen tulee lyhyt tai pitkäaikainen perhe- tai laitoshoito.

 

Huostaanottoon voidaan ryhtyä silloin, kun lapsen terveys tai kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon tukitoimet on todettu riittämättömiksi ja mahdottomiksi toteuttaa.

 

Tehostettu perhetyö

 

Perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi, jolla voidaan tukea lastensuojelun piirissä olevia lapsia. Työskentely on tuen tarpeessa olevien perheiden kokonaisvaltaista, suunnitelmallista,tavoitteellista ja pitkäjänteistä perheiden kotona tehtävää työtä, jonka tavoitteena on tukea lapsia ja perheitä arjen pulmatilanteissa.Perheen elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöön ottamisen ohjausta sekä arjessa ja tukemista. Perhetyöllä ohjataan lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa sekä pyritään laajentamaan tarvittaessa perheen sosiaalista verkostoa. Perhetyö lähtee yksilöllisesti perheen tarpeista.

 

Perhetyö aloitetaan sosiaalityöntekijän päätöksellä, kun on noussut huoli lapsen tai perheen tilanteesta. Perheellä on myös itse oikeus hakea perhetyötä. Perhetyöstä laaditaan suunnitelma, jota tarkistetaan sovituin väliajoin

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy