Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Omaishoidontuki

 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluita. Omaishoidon tukena maksettava hoitopalkkio maksetaan hoitajalle. Palkkio maksetaan porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.


Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja kunnan välille sopimus, jonka liitteenä on palvelu-  ja hoitosuunnitelma.

 

Sallan sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut hoitopalkkiot ja myöntämisperusteet vuodelle 2017 seuraavasti:

 

1-maksuluokka 392,05 €/kk

Asiakas tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa, mutta osittain selviytyy omatoimisesti. Suuntaa-antava RAVA-indeksi 2-2,5 ja/tai MMSE pisteet alentuneet selvästi.

2-maksuluokka 449,20 €/kk
Ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseva hoidettava, joka ilman omaishoitajaa tar-vitsisi palvelukoti- tai laitoshoitopaikan. Suuntaa antava RAVA-indeksi 2,5 - 3,0 ja/tai MMSE-tu-loksena keskivaikea/vaikea muistisairaus. 

 

3-maksuluokka 560,50 €/kk

Ympärivuorokautisesti hoitoa ja huolenpitoa tarvitseva henkilö; vuodepotilas, sairauden loppu-vaiheessa oleva henkilö, jatkuvasti karkaileva itselleen ja/tai muille vaarallinen muistisairas. Vaihtoehtona laitoshoito. RAVA-indeksi yli 3,0 ja/tai MMSE:n osoittama vaikea muistisairaus.

 

4-maksuluokka

Lisäksi on käytettävissä hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen (kuten saattohoito) aikana maksettava hoitopalkkio 784,50 € /kk . Jos omaishoitaja on tällöin lyhytai­kaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, edellyttäen kuiten­kin, että hoitajalla ei ole tältä ajalta: vähäistä suurempia työtuloja; oikeutta sairausvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan; oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/2002) 13 §:n mukaiseen vuo­rottelukorvaukseen.

  

5-maksuluokka 273,20 €/kk tukihenkilöpalkkio

Mikäli hoidon sidonnaisuus on vähäisempää kuin omaishoitolain 4 §:n 1 momentissa on säädetty, jolloin siis hoitaja ei ole yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin ja hoidon ja huolenpidon tarve on vähäistä, voidaan hoitopalkkiota maksaa säädettyä määrää pienempänä.

Tukihenkilöpalkkiota voidaan arvion mukaan maksaa sellaisissa tilanteissa, joissa varsinaisen omaishoidon tuen kriteerit eivät täyty, mutta henkilö tarvitsee säännöllisesti ja päivittäin apua kotona selviämisessä ja tukihenkilökäynti korvaa kotihoidon käyntejä. Korvaus voidaan maksaa myös muulle läheiselle henkilölle. Tukihenkilöpalkkio voidaan myöntää henkilölle, joka esim. asuu sivukylällä kaukana palveluista ja tarvitsee lähinnä kodinhoidollista apua sekä asiointiapua voidakseen jatkaa asumistaan kodis­saan. Sama tilanne on taajama-alueella, jos henkilö pystyy asu­maan pidempään kodissaan ilman muita kunnan järjestämiä pal­veluita sillä avulla, että lähistöllä asuva omainen/läheinen huoltaa lähes päivittäin häntä kotiin ja auttaa kodin ulkopuolisissa asioin­neissa. Omaishoidontuen valtakunnalliset kriteerit eivät täyty. RAVA-indeksi vähintään 1,68 ja/tai hoidettavalla on alkavia muistion­gelmia. Kunnan ja valtion strategia on tukea kotona asumista.

 

 

 

Omaishoidontukihakemuksia saa vanhustyönjohtajalta ja sosiaalitoimistosta.
Hakemukset valmistelee SAS-ryhmä ja päätöksen tekee vanhustyönjohtaja Terttu Hannula.

 

Yhteystiedot: sosiaalityöntekijä Terttu Hannula, puh. 040 525 1279

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy