Tulosta sivu
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Omaishoidontuki

 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluita. Omaishoidon tukena maksettava hoitopalkkio maksetaan hoitajalle. Palkkio maksetaan porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.


Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja kunnan välille sopimus, jonka liitteenä on palvelu-  ja hoitosuunnitelma.

 

Sallan sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut hoitopalkkiot ja myöntämisperusteet vuodelle 2015 seuraavasti:

 

1-maksuluokka 385 €/kk

Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa, mutta osittain selviytyy omatoimisesti. Suuntaa-antava RAVA-indeksi 2-2,5 ja/tai MMSE pisteet alentuneet selvästi. 

2-maksuluokka 443 €/kk
Ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseva hoidettava, joka ilman omaishoitajaa tar-vitsisi palvelukoti- tai laitoshoitopaikan. Suuntaa antava RAVA-indeksi 2,5 - 3,0 ja/tai MMSE-tu-loksena keskivaikea/vaikea muistisairaus. 

 

3-maksuluokka 553 €/kk

Ympärivuorokautisesti hoitoa ja huolenpitoa tarvitseva henkilö; vuodepotilas, sairauden loppu-vaiheessa oleva henkilö, jatkuvasti karkaileva itselleen ja/tai muille vaarallinen muistisairas. Vaihtoehtona laitoshoito. RAVA-indeksi yli 3,0 ja/tai MMSE:n osoittama vaikea muistisairaus.

Lisäksi on käytettävissä hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio 770 €/kk. Jos omaishoitaja on tällöin lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, edellyttäen kuitenkin, että hoitajalla ei ole tältä ajalta: vähäistä suurempia tuloja; oikeutta sairausvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan; oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/2002) 13 §:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen.

 

4-maksuluokka 265 €/kk 

Hoitopalkkio voidaan myöntää henkilölle, joka esim. asuu sivukylällä kaukana palveluista, ja tarvitsee lähinnä kodinhoidollista apua sekä asiointiapua voidak- seen jatkaa asumistaan kodissaan. Sama tilanne on taajama-alueella, jos henkilö pystyy asumaan pidempään kodissaan ilman muita kunnan järjestämiä palveluita sillä avulla, että lähistöllä asuva omainen/läheinen huoltaa lähes päivittäin häntä kotiin ja auttaa kodin ulkopuolisissa asioinneissa. Varsinaiset omaishoidontuen valtakunnalliset kriteerit eivät täyty. RAVA-indeksi vähintään 1,68 ja/tai alkavia muistiongelmia.

 

Hoitajien lakisääteiset vapaapäivät voidaan sopia kussakin omaishoitosopimuksessa erikseen; voidaan käyttää kotipalvelua lyhyissä jaksoissa tai Hopeaharjun tai Kotikullan lomapaikkoja. Lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää.

 

Jos hoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavasta syystä, keskeytetään hoitopalkkion maksaminen kuukauden kuluttua keskeytyksen alkamisesta. Jos hoito keskeytyy tilapäisesti hoitajasta johtuen, ei hoitopalkkiota suoriteta keskeytyksen ajalta.


Omaishoidontukihakemuksia saa vanhustyönjohtajalta ja sosiaalitoimistosta.
Hakemukset valmistelee SAS-ryhmä ja päätöksen tekee vanhustyönjohtaja Terttu Hannula.

 

Yhteystiedot: Vanhustyön johtaja Terttu Hannula, puh. 040 525 1279

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy