Tulosta sivu

Esiopetuspalvelut

 

Esiopetuksen tavoitteena on luoda leikki- ja oppimisympäristö, joka tarjoaa innostavaa toimintaa ja jossa lapsella on mahdollisuus kehittyä monipuolisesti yhdessä toisten lasten kanssa. Lapset ja heidän vanhempansa pyritään saamaan mukaan myös esiopetuksen suunnitteluun.

 

Esiopetuksella tarkoitetaan järjestelmällistä kasvatusta ja opetusta, jota annetaan päiväkodissa tai peruskoulussa koulun aloitusta edeltävänä vuonna. Osallistuminen esiopetukseen on vapaaehtoista. Esiopetus perustuu lapsen omiin tietoihin, taitoihin ja kokemuksiin. Painopiste on leikissä ja positiivisessa elämänasenteessa. Esiopetuksen menetelmät ja toiminnot ovat mahdollisimman monipuolisia ja vaihtelevia. Kasvatuksen näkökulmasta työtavat, jotka totuttavat lapsia työskentelemään ryhmässä, ovat erittäin tärkeitä. Toinen keskeinen näkökohta on lapsen oma-aloitteisuuden tukeminen kaikessa toiminnassa.

 

Perusopetuslaissa säädetään lapselle oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Osallistuminen on lapselle vapaaehtoista ja siitä päättää lapsen huoltaja. Esiopetuksessa olevan oppilaan oikeus päivähoitopaikkaan säilyy. Käytännössä päivähoitoa tarvitsevat esiopetukseen tulevat lapset ohjataan kunnassamme Kinttalanharjun varhaiskasvatuskeskuksen esikouluryhmään. Esiopetuksessa olevalle oppilaalle kuuluu maksuton ateria, kuten muillekin perusopetuksessa oleville oppilaille.

 

Esiopetuspalvelut Sallan kunnassa

 

Esiopetusta järjestetään kirkonkylällä Kinttalanharjun varhaiskasvatuskeskuksen esikoululaisten ryhmässä.

 

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia, joiden sisällön suunnittelua varten Opetushallitus on vahvistanut valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetussuunnitelma ei jaa opetusta eri oppiaineisiin tai oppitunteihin, mutta se sisältää eri aihealueita ja tavoitteita. Aihealueita ovat kieli- ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö- ja luonnontieto, terveys, fyysinen ja motorinen kehitys sekä taide ja kulttuuri. Opetussuunnitelman perusteitten pohjalta on Sallan kunnan esiopetukseen laadittu oma esiopetussuunnitelmansa, jota voi kysellä esiopetuspaikasta.

 

 

© Sallan kunta Nettitaivas Oy