Sisällysluetteloon Edellinen pykälä Seuraava pykälä
Dno: 0/0

55 § SALLAN KUNNAN JA VARPU HARMIN VÄLISEN KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUKSEN JA HANKKEEN SUUNNITTELIJAN HYVÄKSYMINEN SEKÄ KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMINEN

Kaavatmk 01.02.2010 § 3 Rakennustarkastaja 26.1.2010:

Varpu Harm on esittänyt kunnalle Niemelän Jokimetsä Oy:n rakentamissuunnitelman joka sisältää huomattavan suuren päärakennuksen alueen (asuinrakennus, talli, kalustovaja, sepän talo ja porttitalo). Päärakennuksen pihapiiriin tulevat vastaanottotilat, myymälä ja näyttelytilat. Tämän lisäksi tilalle on tarkoitus rakentaa noin 20 korkeatasoista lomahuoneistoa ja muita rakennuksia. Hanke vaatii yleisen vesi- ja viemärijohtoverkoston vedenottamoineen ja puhdistuslaitoksineen. Hankkeen laajuuden vuoksi on välttämätöntä käynnistää hanke ranta-asemakaavan muuttamiseksi asemakaavaksi.

Varpu Harm on valinnut asemakaavan ja kunnallistekniikan suunnittelijaksi Seitap Oy:/Tapani Honkasen. Honkanen on valinnut kunnallistekniikan alikonsultiksi Lapin Yhdyskuntatekniikka Ky / insinööri Teemu Pääkön. Suunnittelija on käynyt alustavat neuvottelut ja selvittänyt kaavamuodon ympäristökeskuksen kanssa. Alueella on ennestään ranta-asemakaava, jonka mukaisena rakentamista ei voida toteuttaa, joten hanke vaatii asemakaavan.

Asemakaavan laatiminen on kunnan asia. Sen vuoksi on hankkeen käynnistämiseksi laadittu kaavoituksen käynnistämissopimus jossa on määritelty lopullisen maankäyttösopimuksen periaatteet. Se on laadittu Suomen kuntaliiton ohjeiden, asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen ja kunnanvaltuuston 12.6.2008 § 28 hyväksymän "maankäyttösopimusten yleiset periaatteet" päätöksen mukaan.

Niemelän yksityistiehen kuuluvan sillan uusimisen suunnittelu ja puhtaan veden hankkimisen suunnittelu eivät tässä vaiheessa sisälly suunnittelutarjoukseen, koska lähtötiedot ovat vielä selvittämättä. Myös niiden kustannukset kuuluvat maanomistajalle ja niistä on sovittava erikseen.

Asemakaava-alueen kaavatiet ja muut yleiset alueet on sopimuksessa esitetty maanomistajan vastuulle. Kaavateiden ja kunnallistekniikan kilpailuttamisen hoitaa maanomistaja yhteistyössä teknisen toimiston kanssa ja rakennuttamisen hoitaisi tekninen toimisto.

Kaava-alueen sisäinen ja ulkopuolinen yleisten palvelurakenteitten kehittäminen on sovittu maanomistajan vastuulle, koska kaavoitettava alue palvelee Niemelän Jokimetsä Oy:n toimintaa ja on erillään kunnan muusta toiminnasta. Vastaavasti kunta ei peri kehittämiskorvausta.

Varpu Harm on sähköpostilla ilmoittanut hyväksyvänsä sopimuksen tekstin.

Rakennustarkastaja: Kaavatoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se:

1. Hyväksyy Varpu Harm / Niemelän Jokimetsä Oy:n kanssa laaditun kaavoituksen käynnistämissopimuksen. 2. Hyväksyy hankkeen suunnittelijaksi Seitap Oy:n Tapani Honkasen ja hänen alikonsulttinsa liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti. 3. Päättää käynnistää hankkeen. Hankkeesta kuulutetaan julkisella kuulutuksella, kirjeellä kunnan ulkopuolisille asianosaisille ja suunnittelijan laatima osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville.

Päätös: 1. Hyväksyttiin tarkistettuna seuraavasti:kohta1; maanomistaja on Varpu Harm, kohta 16; erimielisyydet ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa.

2. Hyväksyttiin.

3. Hyväksyttiin. _______

Toimeksi: kunnanhallitus Tiedoksi: - _______

Kh 22.03.2010 § 55 Seitap Oy:n/Tapani Honkasen ja hänen alikonsulttinsa kanssa laadittu suunnittelusopimus on liitteenä n:o 16.

Rakennustarkastaja 8.3.2010:

"Kaavatoimikunnan käsittelyn jälkeen on Varpu Harm esittänyt 3.2.2010 ja 8.3.2010 muutoksia sopimustekstiin. Hän esittää, että sopimus rajattaisiin asemakaavoituksen käynnistämiseen ja toteuttaminen sovittaisiin myöhemmin erikseen maankäyttösopimuksella ehdotusvaiheessa. Lainsäädännön mukaan tarkennukselle ei ole estettä. Pelkän käynnistysvaiheen osalta se on jopa selvempi."

Varpu Harmin hyväksymä ja allekirjoittama sopimus on liitteenä n:o 17.

Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä n:o 17 olevan Varpu Harmin allekirjoittaman Sallan kunnan ja Varpu Harmin välisen asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen. 2. hyväksyä hankkeen suunnittelijaksi Seitap Oy:n/Tapani Honkasen ja hänen alikonsulttinsa liitteenä n:o 16 olevan sopimuksen mukaisesti. 3. käynnistää hankkeen. Hankkeesta kuulutetaan julkisella kuulutuksella, kirjeellä kunnan ulkopuolisille asianosaisille ja suunnittelijan laatima osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville.

Päätös: 1. Hyväksyttiin.

2. Hyväksyttiin.

3. Hyväksyttiin. ________

Toimeksi: Tekninen toimisto/sopimus Rakennustarkastaja Yleinen toimisto Tiedoksi: Varpu Harm Seitap Oy/Tapani Honkanen ________


Sisällysluetteloon Edellinen pykälä Seuraava pykälä
KuntaToimisto, © Triplan Oy